VNaya-Village hecht, in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, veel belang aan de bescherming en het respect van uw privacy. Het doel van dit beleid is om u te informeren over onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van informatie die u aan ons verstrekt via onze website, die toegankelijk is op www.vnaya-village.fr.

Door onze website te bezoeken en onze diensten te gebruiken, erkent u dat u dit privacybeleid en de hierin beschreven praktijken voor het verzamelen en verwerken van informatie hebt gelezen en begrepen.

Daartoe verbinden de onderneming VNaya-Village en al haar werknemers zich ertoe :

 • Alleen gegevens verzamelen en gebruiken voor een specifiek en legitiem doel dat van tevoren is vastgesteld;
 • Verzamel alleen gegevens in een van de volgende instellingen:
  • Gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van contracten en gevraagde diensten
  • Uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming
  • Gewettigd belang van de onderneming naar behoren gerechtvaardigd
 • Alleen gegevens verzamelen en gebruiken die strikt noodzakelijk zijn voor de verwerking
 • Bewaar gegevens slechts gedurende een beperkte periode die in overeenstemming is met de verleende diensten;
 • Gegevens alleen doorgeven wanneer dat nodig is en in overeenstemming met de wettelijke veiligheidsvoorschriften;
 • Ervoor zorgen dat uw rechten en de voorwaarden voor de uitoefening ervan worden geëerbiedigd.

1. DE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

1.1 Informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Wanneer u onze diensten gebruikt, kan het zijn dat u ons informatie moet verstrekken, waarvan sommige informatie persoonlijk identificeerbaar is. Dit is met name het geval wanneer u onze contactformulieren invult.

De gegevens die wij kunnen verzamelen om de dienst te gebruiken zijn

 • Naam
 • Voornaam
 • Emailadres
 • Telefoon
 • Een kopie van alle uitwisselingen tussen u en Naya Village
 • Gegevens over bezoeken op onze website

Voor elk van hen wordt u door middel van sterretjes op de invulformulieren meegedeeld welke gegevens noodzakelijk en welke facultatief zijn.

1.2 Informatie die wij automatisch verzamelen

Tijdens elk van uw bezoeken kunnen wij, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met uw toestemming, indien van toepassing, informatie verzamelen met betrekking tot de apparaten waarop u onze diensten gebruikt of de netwerken van waaruit u toegang hebt tot onze diensten, zoals met name uw IP-adressen, verbindingsgegevens, het type en de versies van de gebruikte internetbrowsers, het type en de versie van de plug-ins voor uw browser, besturingssystemen en platforms, gegevens met betrekking tot uw browsen op onze site (met name de bezochte pagina’s, de inhoud, de gebruikte zoektermen, de duur van het raadplegen van bepaalde pagina’s) Deze informatie wordt verzameld via cookies. Deze informatie kan ook worden gebruikt om de functionaliteit en de prestaties van de gebruikte toepassing te verbeteren.

1.3. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

De gegevens die wij verzamelen en verwerken, kunnen door u worden verstrekt wanneer u formulieren invult op de websites en applicaties van het bedrijf of wanneer u specifiek uw toestemming geeft.

Technische informatie wordt verzameld door middel van uw browser op het gebruikte besturingssysteem en de gebruikte browser, of door middel van cookies.

2. HOE LANG UW GEGEVENS WORDEN BEWAARD

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, met inbegrip van eventuele wettelijke of boekhoudkundige vereisten en eventuele wettelijke verantwoordingsplichten.

Bij het bepalen van de passende bewaartermijn voor persoonsgegevens houden wij rekening met de aard en de gevoeligheid van de gegevens, het risico van schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde openbaarmaking, de doeleinden waarvoor wij de gegevens verwerken en de mogelijkheid om die doeleinden op een andere manier te bereiken, alsmede met de toepasselijke wettelijke voorschriften.

De looptijden zijn als volgt:

 • 5 jaar vanaf het einde van de klantrelatie
 • 3 jaar voor prospects vanaf de datum van het laatste bezoek aan de website.
 • 13 maanden voor cookies vanaf het moment dat ze op uw computer of terminal worden geplaatst
 • Geolocatiegegevens: alleen voor de duur van de sessie of navigatie

3. GEBRUIK VAN GEGEVENS

VNaya-Village verzamelt en gebruikt gegevens over u alleen voor specifieke doeleinden en beperkt zich tot wat voor u noodzakelijk is, namelijk:

3.1 Uw invoer beheren

VNaya-Village kan om bepaalde informatie vragen, zoals uw e-mailadres, om u informatie en nieuws te sturen. U kunt zich altijd afmelden voor deze nieuwsfeeds door de link in de e-mail te volgen.

Deze verwerking wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming.

3.2 Met u communiceren

VNaya-Village kan bepaalde informatie verzamelen en verwerken die noodzakelijk is voor de uitvoering van de commerciële relatie. Bijvoorbeeld voor het verrichten van service na verkoop. De verzamelde gegevens stellen ons in staat met u te communiceren.

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen, of geschiedt met uw toestemming en/of is noodzakelijk voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om u op de hoogte te brengen van wijzigingen in onze diensten, om onze diensten te verbeteren en te optimaliseren.

3.3 Communiceren met derden

VNaya-Village kan uw informatie gebruiken indien wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om ons te verdedigen in een rechtbank, wanneer er een wettelijk afdwingbare plicht of verzoek tot openbaarmaking bestaat, om actie te ondernemen tegen illegale of vermeende illegale activiteiten, om een recht te beschermen en te verdedigen, of om ons informatiesysteem te beveiligen.

3.4 Verwerking van uw bestelling

VNaya-Village kan de met haar of met haar commerciële partners gesloten contracten niet uitvoeren zonder bepaalde informatie van u te verkrijgen.

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de respectieve contractuele verplichtingen.

Wanneer u een transactie doet via onze website, bewaart VNaya-Village niet uw betalingsgegevens maar enkel de gegevens met betrekking tot de transactie (datum, bedrag, plaats van levering…).

4. ONTVANGERS VAN DE VERZAMELDE INFORMATIE

Tijdens het gebruik van onze diensten kunnen wij informatie over u, met inbegrip van persoonsgegevens, delen met onderaannemers die wij gebruiken om technische diensten, betalingsdiensten, analytische oplossingen en bedrijfssoftware en -toepassingen te leveren.

Wij delen uw gegevens alleen in de volgende gevallen met de hierboven genoemde derden

 • Wanneer wij een beroep doen op een dienstverlener in verband met de uitvoering van een contract tussen u en ons of om onze diensten te verlenen of te verbeteren;
 • Wanneer wij gebruik maken van technische onderaannemers die door de Vennootschap zijn gekozen, namens of in opdracht van VNaya-Village, met name om gebruikersgegevens op hun servers te hosten en op te slaan en om de integriteit en veiligheid van onze gegevens te waarborgen.
 • Wanneer wij een beroep doen op aanbieders van analytische oplossingen om onze website te verbeteren en te optimaliseren;
 • Wanneer wij softwareoplossingen en bedrijfsapplicaties gebruiken om ons bedrijf beter te beheren;
 • Wanneer wij wettelijk verplicht zijn dit te doen, in geval van een noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid of de fysieke integriteit van een persoon, in het kader van onderzoeken en enquêtes, of om de rechten, eigendom en veiligheid van de Vennootschap, haar leden en meer in het algemeen elke derde partij te waarborgen;

In geval van verkoop van het bedrijf of een van zijn activa, behouden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens te delen met de koper van dat bedrijf of die activa.

5. WAAR WORDEN UW GEGEVENS NAARTOE OVERGEBRACHT?

5.1 Waar geeft VNaya-Village gegevens door?

De Onderneming wenst niet dat uw gegevens buiten de Europese Unie worden opgeslagen. Sommige dienstverleners, met name leveranciers van softwareoplossingen, kunnen echter buiten de Europese Unie gevestigd zijn.

Voorafgaand aan overdrachten buiten de Europese Unie verbindt VNaya-Village zich ertoe de nodige procedures in te stellen om de nodige waarborgen te verkrijgen voor de veiligheid van deze overdrachten, met name naar landen die geen adequaat beschermingsniveau bieden, door middel van de standaardclausules van de Europese Unie.

5.2 Waar worden de via onze website verzamelde gegevens gehost?

VNaya-Village maakt gebruik van een IT-dienstverlener voor het hosten van de gegevens met betrekking tot het beheer van de website en de applicaties

Deze gegevens worden gehost op collectieve of dedicated servers bij OVH. Deze onderaannemer stelt de IT-dienstverlener in staat de fysieke locatie van de gegevensopslag te kiezen. De IT-dienstverlener heeft ervoor gekozen de gegevens te hosten op servers die zich op Frans grondgebied bevinden.

Alle informatie over de bescherming van persoonsgegevens vindt u op hun website:
https://www.ovh.com/fr/protection-donnees-personnelles/ .
.

6. RECHTEN VAN GEBRUIKERS

In overeenstemming met de bepalingen van de EU-verordening 2016/679, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft u de volgende rechten op uw gegevens:

 • Recht van toegang: u hebt het recht ons te vragen welke gegevens wij over u bewaren; u hebt het recht te verzoeken om verwijdering van onjuiste of verouderde gegevens;
 • Recht op correctie en verwijdering van gegevens: u hebt het recht om uw gegevens te corrigeren en om verwijdering ervan te verzoeken;
 • Recht van bezwaar: u hebt de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het doorgeven van uw gegevens.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht een digitale kopie van uw gegevens bij ons op te vragen of deze rechtstreeks aan een andere dienstverlener te laten overdragen.
 • Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteiten: u hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteiten indien u van mening bent dat wij uw rechten niet hebben geëerbiedigd;
 • U hebt het recht instructies te geven over wat er na uw overlijden met uw persoonsgegevens moet gebeuren;

De uitoefening van deze rechten is echter beperkt tot een redelijke verwerking van uw verzoeken, waarbij wij ons het recht voorbehouden buitensporige verzoeken te weigeren of om redenen van legitiem belang (geschillen of wettelijke verplichtingen of gegevens die noodzakelijk zijn voor de contractuele relatie).

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u ons een e-mail sturen via ons contactformulier (
https://www.vnaya-village.fr/contact
) of door ons een brief te sturen naar het volgende postadres: 37, Impasse du Petit Brandeau 85300 LE PERRIER.

U kunt worden gevraagd uw identiteit te bewijzen.

7. MINOREN

Het gewijzigde artikel 40 van de gegevensbeschermingswet voorziet in een specifiek recht om te worden vergeten voor minderjarigen.

Een internetgebruiker die ten tijde van de publicatie of het aanmaken van een online-account jonger is dan 18 jaar, kan VNaya-Village rechtstreeks verzoeken de hem betreffende gegevens zo spoedig mogelijk te wissen

Deze verwijdering is echter beperkt wanneer de gepubliceerde informatie noodzakelijk is voor informatiedoeleinden, om redenen van openbaar belang of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. COOKIES

8.1 Wat is een cookie?

Een cookie is een systeem dat in staat is informatie op te slaan en/of te verzamelen met betrekking tot de navigatie op de terminal van de gebruiker (computer, tablet, enz.), mits de gebruiker daarmee instemt en tenzij de gebruiker daartegen bezwaar maakt.

8.2 Doel van de op het web gebruikte cookies

Deze cookies stellen VNaya-Village in staat om informatie te onthouden met betrekking tot registratie of toegang tot onze diensten, om veiligheidsmaatregelen te implementeren of om de presentatie van de diensten aan te passen aan de weergavevoorkeuren van de terminal (taal, besturingssysteem, enz.). Zij geven ook toegang tot uw persoonlijke rekening.

Cookies stellen ons in staat om statistieken en volumes van bezoeken en gebruik van de verschillende elementen waaruit de Diensten bestaan (bezochte pagina’s en inhoud, paden) op te stellen, zoals GOOGLE ANALYTICS, om studies uit te voeren teneinde de door de Diensten aangeboden inhoud te verbeteren. Cookies stellen ons ook in staat om uw relatie met ons bedrijf te personaliseren door u gerichte reclame aan te bieden. In dit verband kunnen wij gebruik maken van de diensten van online reclamebedrijven

Indien de Gebruiker meer informatie wenst over cookies, zijn rechten en hoe hij deze kan blokkeren, kan hij de website http://www.youronlinechoices.eu/ raadplegen of de website van de CNIL op http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/. De Gebruiker kan zijn voorkeuren inzake cookies ook rechtstreeks via de daartoe bestemde interface wijzigen door te klikken op deze link.

8.3 Keuze van de gebruiker inzake cookies

De Gebruiker kan te allen tijde zijn of haar wensen met betrekking tot cookies kenbaar maken en wijzigen.

De Gebruiker kan zijn browser zodanig configureren dat cookies worden opgeslagen of geweigerd, hetzij op eenmalige hetzij op permanente basis.

Het feit dat u verder surft nadat u op de hoogte bent gebracht van de categorieën cookies die op uw computer kunnen worden geïnstalleerd en de doeleinden ervan, betekent dat u instemt met het plaatsen van cookies op uw computer.

Het is mogelijk dat de gekozen instellingen de toegang tot en het gebruik van de Diensten wijzigen en/of beperken.

De Site bevat verschillende categorieën cookies die alleen zullen worden geïnstalleerd als u verder surft na het lezen van de banner op de eerste pagina van de site die u informeert over het bestaan en het doel ervan, of nadat u uw cookievoorkeuren hebt ingesteld via de link die daarvoor op de cookiebanner staat.

8.3.1 Technische cookies

Indien u weigert cookies te aanvaarden op uw computer, zal u niet langer kunnen genieten van een aantal functionaliteiten en kan uw navigatie op de Site gewijzigd of gewoonweg onmogelijk worden.

VNaya-Village wijst alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de verminderde werking van de Diensten ten gevolge van de onmogelijkheid voor VNaya-Village om de voor de werking van de Site noodzakelijke tracers die door de Gebruiker geweigerd of verwijderd worden, op te nemen of te raadplegen.

8.3.2 Statistieken en cookies voor publieksanalyse

Met deze cookies kunnen statistieken worden opgesteld over het aantal bezoeken aan onze websites en diensten (aantal bezoeken, unieke bezoekers, bekeken pagina’s) en over het gebruik van de verschillende elementen waaruit deze bestaan (bezochte rubrieken en inhoud, gevolgde navigatieroutes).

Deze cookies stellen ons ook in staat om het belang en de ergonomie van onze website, onze diensten en de verschillende elementen waaruit ze bestaan te verbeteren. Ze worden ook gebruikt om u inhoud aan te bieden die op uw interesses is afgestemd. Tenslotte maken zij het ons mogelijk eventuele navigatiemoeilijkheden op te sporen.

8.3.3 Reclame en gerichte reclame cookies

De reclamecookies maken het met name mogelijk:

 • herhaalde weergave van dezelfde advertentie te voorkomen, zelfs wanneer de advertentie geen verband houdt met uw voorkeuren,
 • om in real time te bepalen welke advertenties moeten worden weergegeven op basis van uw interessecentra in het licht van uw recente surfgedrag op de Sites en de Applicatie en op andere sites,
 • om uw surfervaring te helpen verbeteren en interessanter te maken, alsook om de relevantie te verbeteren van berichten die u kunnen worden toegestuurd, als u eerder met die mogelijkheid hebt ingestemd,

Bovendien kan VNaya-Village, afhankelijk van uw keuze, door cookies verwerkte browse-informatie koppelen aan uw Persoonsgegevens om u bijvoorbeeld elektronische prospectie toe te sturen.

U kunt overeenkomstig artikel 8.4 een keuze maken uit uw cookievoorkeuren.

8.3.4 Cookies van derden

De Site kan gebruik maken van plug-ins voor sociale netwerken, zoals Youtube, Facebook, Twitter, LinkedIn… Als de Klant bijvoorbeeld verbinding heeft met Youtube tijdens het browsen op de Site, en een Youtube-video activeert die op de Site wordt gebruikt, kan Youtube zijn bezoek direct linken aan zijn Youtube-profiel, zelfs als de Klant de deelknop niet heeft gebruikt.

Indien de Klant interactie heeft met de plug-ins, bijvoorbeeld door te klikken op de Facebook “Like”-knop of door een Facebook-commentaar achter te laten, wordt de betreffende informatie doorgegeven aan een server van Facebook en daar opgeslagen.


VNaya-Village beheert geen gegevens die door Sociale Netwerken via knoppen of widgets worden verzameld. U dient het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens te lezen dat door de betrokken sociale netwerken wordt gepubliceerd, om de methoden voor de verwerking en het gebruik van de door deze laatste verzamelde gegevens te kennen, evenals de beschikbare instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

Als u niet wilt dat het sociale netwerk de via ons bedrijf verzamelde informatie koppelt aan uw gebruikersaccount bij het sociale netwerk, dient u uit te loggen bij het sociale netwerk voordat u de site bezoekt

8.4 Hoe maakt u gebruik van uw cookie management keuzes?

Door uw navigatie op de Site voort te zetten, aanvaardt u dat cookies van de Uitgever en van derden op uw terminal kunnen worden geplaatst, voor de doeleinden die in de informatiebanner en in dit Handvest zijn vermeld.

U kunt uw keuzes maken door de link te gebruiken die op de cookiebanner staat.

9- VEILIGHEID

VNaya-Village implementeert rechtstreeks of via haar dienstverleners alle technische middelen die aangepast zijn volgens de regels van de kunst, om de integriteit, de digitale en fysieke veiligheid, de vertrouwelijkheid van de gegevens te handhaven en in het bijzonder te voorkomen dat ze vervormd of beschadigd worden, of dat onbevoegde derden er toegang toe krijgen, ze vastleggen of ze gebruiken, in het bijzonder door middel van bescherming zoals de installatie van een SSL-certificaat, encryptie, toegangscodes, firewall, antivirus en alle andere aangepaste technische middelen.